Apologetik?

apologia

Apologetik – ett ord i Nya testamentet

Det finns ett finare ord för försvaret av tron, nämligen apologetik. Ordet bygger på grekiskans apologia som finns på många ställen i Nya testamentet. Bakgrunden utgörs av antikens rättsväsen. Precis som i våra dagar började en rättegång med att åklagaren framställde en anklagelse, en kategoria. Sedan fick den anklagade möjlighet att gå i svaromål och presentera en apologia, ett försvar. Ordet har också en mer allmän betydelse utanför rättssalen, både som substantiv och som verb. Det betyder försvar eller att försvara sig, svar eller att svara för sig, förklaring eller att förklara.

Apologetikens lilla Bibel

Nya testamentets mest välkända ord om apologetik kommer från urkyrkans ledare, aposteln Petrus. I sitt första brev skriver han:

”Men Herren, Kristus, skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara [apologia] var och en som kräver besked [logos] om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak, så att de som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal” (1 Pet 3:15–16).

Orden är en del av ett etiskt avsnitt, där Petrus uppmanar oss att göra gott mot andra och inte låta oss skrämmas av motstånd. Notera några saker:

För det första helhetssynen. Petrus talar både om vårt hjärta, vårt ansvar att svara och våra relationer till medmänniskan. Kristen tro berör hela människan: känsla, tanke och handling.

För det andra allmängiltigheten. Vi ska alltid vara beredda att svara var och en. Här finns inga undantag eller begränsningar. Den som undrar över logiken i kristen tro – hur det hela hänger ihop – har rätt att förvänta sig ett meningsfullt svar.

För det tredje mottagarna. Petrus skriver inte till församlingsledarna eller till en speciell kategori av kristna. Hans brev riktar sig till ”de utvalda”, det vill säga till alla kristna. Apologetik är alltså en kallelse för alla kristna att växa i. Varje lärjunge kan, utifrån sina förutsättningar och i sin miljö, vara en apologet, en person som försvarar Jesus-tron. Som Martin Luther skriver i sin kommentar:

Vi måste erkänna att Petrus med dessa ord riktar sig till alla kristna – präster, lekmän, och kvinnor, unga och gamla – oberoende i vilken situation de befinner sig i. Det följer därför att varje kristen bör kunna redogöra för sin tro och kunna motivera och svara när det behövs.

För det fjärde inställningen. Petrus talar om ödmjukhet och respekt i relation till dem som inte tror. Den som är kristen har ju inget att förhäva sig över. Tvärtom, att bli kristen är ett erkännande av den egna otillräckligheten och utesluter därmed att man ser ner på andra.

NT-forskaren Thomas Schreiner kommenterar Petrus uppmaning så här:

”Uppmaningen är lärorik. Petrus utgår från att de troende har hållbara intellektuella skäl att tro på evangeliet. Sanningen i evangeliet är en offentlig sanning som kan försvaras på den offentliga arenan … Det betyder att varje troende bör ha ett bra grepp om det i väsentliga i tron och ha förmåga att förklara för andra varför de tror att den kristna tron är sann.”

Vad är apologetik?

Vi börjar med att låta William Lane Craig, av många betraktad som världens kanske i dag främste apologet, ge oss ett formellt och väl preciserat svar:

”Apologetik är den gren av kristen teologi som söker att rationellt berättiga den kristna trons sanningsanspråk. Apologetik är således i första hand en teoretisk disciplin, även om den har en praktisk tillämpning. Förutom att i likhet med övrig teologi vara ett uttryck för att älska Gud med hela vårt förstånd, syftar apologetiken speciellt till att visa icketroende sanningen i den kristna tron, att bekräfta denna tro för de troende och att påvisa och utforska kopplingar mellan den kristna läran och andra sanningar.”

Craigs definition sätter dels in apologetiken i relation till andra delar av kristen teologi och talar dels om dess betydelse för evangelisation, för lärjungaträning och för kristet tänkande.

Jag använder oftast en mer kortfattad definition av apologetik: Det handlar helt enkelt om att förklara och försvara kristen tro.

Apologetiken innefattar alltså två tydliga dimensioner. För det första att förklara innehållet i kristen tro. Det handlar om att göra det som kristen tror påstår begripligt, så att människor förstår budskapet och därmed får en möjlighet att ta ställning till det.

För det andra att försvara sanningshalten i kristen tro. Det handlar om att ge argument för sanningen i budskapet och visa vilka skäl det finns att hålla just det budskapet för sant.

När Lukas återger vad som hände vid Paulus besök i Thessalonike skriver han: ”… under tre sabbater samtalade hbtf-framan med dem utifrån Skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda” (Apg 17:3–4). Engelska översättningar säger att han ”reasoned with them from the Scriptures, explaining and proving that the Messiah had to suffer and rise from the dead” [min kursivering].28 Alltså att Paulus ”resonerade med dem utifrån Skrifterna, förklarade och bevisade att Messias måste lida och uppstå från de döda”. Här talar vi apologetik – att förklara och försvara!

Ordet bevisa handlar förstås inte om matematiska eller absoluta bevis; sådana bevis finns inte när vi talar om tillvarons stora frågor. Men Lukas betonar att Paulus verkligen kunde visa att budskapet om Jesus är trovärdigt, att det finns goda skäl för tron på honom som Messias.

Utdrag ur boken Behöver tron försvaras? av Stefan Gustavsson